Activiteiten

Geen evenementen

Bereikbaarheid van de school?

Bereken hier de snelste weg naar "Tuinbouwschool Melle" voor uw kind.

Wanneer hervatten de lessen?

De lessen hervatten op maandag 02 september 2019.
Ben je nieuw op onze school, dan word je om 8.35u verwacht voor algemene afspraken en een rondleiding op het domein.
De “anciens” verwachten we om 10.15u stipt.

Hoe verloopt de eerste schooldag?

Voormiddag:
Afhandelen van administratieve zaken, kennismaken met klasgenoten en met de tutor, rondleiding op het schooldomein voor de nieuwe leerlingen, bespreking van het schoolreglement,…
Namiddag:
Alternatieve activiteiten.
De lessen eindigen uitzonderlijk om 15.00u!!!

    

Wat brengen de leerlingen de eerste schooldag mee?

 •   hun identiteitskaart
 •   het getuigschrift of attest behaald in de vorige school (indien in uw bezit)
 •   BaSO-fiche (indien de leerling overstapt van het BaO -> SO)
 •   indien van toepassing - attest i.v.m leer- of ontwikkelingsstoornissen
 •   indien van toepassing – gemotiveerd verslag of verslag voor BuSO
 •   inentingskaart (met vermelding datum inenting tétanos)
 •   in te vullen formulieren (studietoelage, …)
 •   geld voor een drankje en/of warme maaltijd
 •   een cursusblok of werkschrift en schrijfgerief

Waar koop ik handboeken, cursussen, planningsagenda, turntrui, werkkledij en praktijkmaterieel?

Voor het huren en aankopen van hand- en werkboeken werkt de school samen met Iddink Boekenfondsservice België (www.iddink.be). De ouders dienen zelf in te staan voor het bestellen van de boeken. Natuurlijk is iedereen vrij in de keuze waar de schoolboeken besteld worden. Op het einde van het schooljaar worden de gehuurde boeken in de oorspronkelijke staat ingeleverd. De cursussen evenals de planningsagenda kopen de leerlingen op de school. Betaling gebeurt via de eerste factuur rond eind september.

Het praktijkmaterieel, de praktijkkledij en de turntrui worden aangekocht via het Centraal Magazijn van de school (bij inschrijving wordt er een aanstiplijst meegegeven van wat aangekocht dient te worden).

Er zijn in totaal 5 of 6 facturen per schooljaar. De facturen worden naar de ouders gemaild (of opgestuurd indien de ouders geen mailadres hebben).

Waar kan ik de eerste dagen van het schooljaar terecht met mijn vragen?

Voelt uw kind zich thuis op onze school?

Doen er zich kleine probleempjes voor?

Maakt u zich ergens zorgen over?

De ouders van onze nieuwe leerlingen zijn van harte welkom om alle vragen waarmee ze zitten op de onthaalavond op vrijdag 06 september 2019 te stellen.
U kunt dan eveneens kennismaken met de leerkrachten van uw zoon/dochter en u krijgt een gegidste rondleiding op de school. We sluiten de avond af met een gezellig samenzijn bij een hapje en een drankje.

Waar gebruiken de leerlingen het middagmaal?

De leerlingen brengen een eigen lunchpakket mee of maken gebruik van het aanbod van de cateraar van Hogeschool Gent in het zelfbedieningsrestaurant van onze school.
Prijzen: dagschotel € 4,00 en suggestieschotel € 4,20.

De leerlingen van het eerste leerjaar B hebben middagpauze van 11.20u tot 12.10u. De leerlingen van het eerste leerjaar A hebben op maandag, donderdag en vrijdag middagpauze van 11.20u tot 12.10u en op dinsdag middagpauze van 12.15 u tot 13.00u. Ze blijven in het schoolrestaurant of op de speelplaats.

Er is een ruim aanbod aan maaltijden: warm, koud, vegetarisch, keuzemenu’s, mogelijkheid om te ontbijten, …

Wat gebeurt er tijdens de middagpauze?

Alle faciliteiten om op school te middagmalen en zich te ontspannen zijn aanwezig. Daarom verlaat in de regel niemand over de middag de school.

De leerlingen van het eerste leerjaar A en B blijven tijdens de middagpauze in het schoolrestaurant of op de speelplaats.

De andere leerlingen hebben middagpauze van 12.10u tot 13.00u. Tot 12.35u blijven deze leerlingen in het schoolrestaurant of op de speelplaats.

Middagactiviteiten

Vanaf 12.30u kunnen de leerlingen voetballen of basketballen op het sportterrein. Er is onder leiding van een leraar een minivoetbalcompetitie tussen de verschillende klassen. De winnende klas komt uit tegen een selectie leraars.
Het computerlokaal is beschikbaar voor leerlingen die schoolwerk op de computer wensen te maken.
Iedere dag van de week is er beurtelings een productieafdeling vrij toegankelijk om aan nomenclatuurstudie te doen. Je bent er welkom met je teeltnotities of nomenclatuurschrift.
Het park is vanaf 12.35u vrij toegankelijk om in te wandelen.

Inhaallessen

Er is eveneens mogelijkheid tot het volgen van inhaallessen om eventuele leerachterstanden weg te werken. De leerkrachten doen dit op vrijwillige basis en volledig gratis.

Is er leerlingenbegeleiding op school?

Onze school doet niet enkel aan kennisoverdracht. Ze wil meer zijn dan een lerende instelling. Ze onderkent dat ze een belangrijke taak als opvoeder heeft en begeleidt leerlingen in hun groei naar volwassenheid tot verantwoordelijke individuen in de samenleving.
De intensieve leerlingenbegeleiding in samenwerking met het CLB is zeker een pluspunt.

Tutoren

Om het contact met leerlingen en ouders te optimaliseren beschikken wij over een tutorsysteem: elke tutor (= klastitularis) begeleidt van nabij een kleine groep van 6 à 10 leerlingen. Hij is het eerste aanspreekpunt voor zijn pupillen en hun ouders. Indien zich problemen voordoen, contacteert hij de ouders om constructieve oplossingen uit te werken.

Zowel de directie, de leerkrachten, de leerlingenbegeleiders als de tutoren begeleiden de leerlingen permanent, waar nodig in samenwerking met het CLB.

Ten gevolge van de invoering van het M-decreet, heeft Tuinbouwschool Melle haar zorgbeleid in kaart gebracht. Daarin doorloopt de school 3 fases om samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk aan zorgvragen tegemoet te komen.

1. Brede basiszorg ( = Fase 0): vanuit een visie op zorg biedt de school alle leerlingen een krachtige leeromgeving aan. De school stimuleert zoveel mogelijk de ontwikkeling van alle leerlingen, volgt hen systematisch op en werkt actief aan het verminderen van risicofactoren en aan het versterken van beschermende factoren.

2. Verhoogde zorg ( = Fase 1): de school neemt extra maatregelen (zoals remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren) die ervoor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen.

3. Uitbreiding van zorg (= Fase 2): het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leraren en de ouders kunnen doen en wat ze nodig hebben. Het CLB stelt nadien eventueel een gemotiveerd verslag op, waarin het de nood aan uitbreiding van zorg motiveert.Een ondersteuner vanuit het ondersteuningsteam Gent zal de leerling 1 à 2 uren per week extra ondersteunen in functie van de noden die er zijn.

Tijdens de begeleidende klassenraad komt elke individuele leerling uitvoerig aan bod. Er wordt feedback  gegeven aan de ouders via het rapport, op oudercontacten of via schriftelijk of telefonisch contact.

Welk CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) werkt samen met de school?

Een CLB kan leerlingen begeleiden op 4 domeinen:

 •   sociaal-emotionele ontwikkeling (assertiviteit, faalangst, pestproblemen, …)
 •   preventieve gezondheidszorg
 •   schoolloopbaanbegeleiding (studieoriëntering)
 •   leren en studeren (een efficiënte studiemethode ontwikkelen)

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, gaat uit van volgende basisprincipes:

 • De leerling staat centraal.
 • De begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen, uit verschillende disciplines, werken aan een oplossing in teamverband.
 • De geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd.
 • De werking van het CLB is grotendeels vraaggestuurd (d.w.z. na een vraag van de ouders of leerling of op initiatief van de school)
 • De dienstverlening is gratis.

Onze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO!, CLB GO! Gent, kortweg CLB.

Het CLB is te bereiken via de volgende kanalen:

Hoofdzetel
CLB GO! Gent
Voskenslaan 262
9000 Gent
Telefoon: 09 243 79 70 - Fax: 09 220 64 17
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.clbgent.be

Deze school wordt begeleid vanuit de vestigingsplaats:

Consultatiekabinet Melle
Varingstraat 21
9090 Melle
Telefoon: 09 331 58 33 - Fax 09 331 58 34
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Openingsuren (telkens doorlopend) – Alle werkdagen op afspraak
De directeur van het CLB is mevrouw Annemie Schotanus.

Mevrouw Martine Clapdorp, maatschappelijk werker, en mevrouw Ibi Cauchie, psycho-pedagogisch consulent, zijn wekelijks op dinsdag aanwezig op onze school.

Waar plaatsen de leerlingen hun fiets en bromfiets op de school?

Er is een fietsenstalling op de school. De leerlingen zorgen ervoor dat hun (brom)fiets steeds slotvast is. De fietsenstalling wordt om 8.35u afgesloten.

Via volgende link vindt u een schoolroutekaart met de veiligste fietsroutes.

Klik hier voor de schoolroutekaart.

Wat doen we met te zware boekentassen?

De leerlingen kunnen een kastje huren om persoonlijke voorwerpen veilig in op te bergen (kostprijs 15 euro per schooljaar). De regeling voor het gebruik van het kastje en de toegankelijkheid ervan worden aan het begin van het schooljaar toegelicht.

Wat gebeurt er indien een leerling zich bezeerd heeft?

In elke afdeling is een EHBO-kist voorhanden om de eerste zorgen te kunnen toedienen en kleine kwetsuren te verzorgen.

Ernstiger zaken worden in eerste instantie verzorgd op het economaat bij mevr. C. De Sutter, waar een EHBO-post is.

Indien wij het nodig achten dat een dokter geraadpleegd wordt, verwittigen wij de ouders.

Zijn de leerlingen verzekerd?

Onze leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke letsels via de schoolverzekering Ethias voor onder meer:

   •   elk ongeval dat zich voordoet op weg van en naar school (veiligste en kortste weg);
   •   elk ongeval dat zich voordoet op school (op het schooldomein, in de les, tijdens praktijk, tijdens de les L.O.);
   •   elk ongeval dat zich voordoet tijdens de stage, GWP en/of pedagogisch-didactische uitstappen.

Het is wenselijk thuis een familiale verzekering te hebben.
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van eigendommen van de leerlingen. Waardevolle voorwerpen (gsm, zakrekenmachine, …) laat men niet onbeheerd achter.

Mogen de leerlingen roken op school?

Op de school geldt een algemeen rookverbod (verdere uitleg zie schoolreglement).

Hoe verloopt een gewone schooldag?

Voor de leerlingen van het eerste leerjaar:
Voormiddag: van 8.35u tot 11.20u (woensdag tot 12.00u) uitzondering voor 1A op dinsdag: van 8.35 u tot 12.10u.
Namiddag: van 12.10u tot 15.35u uitzondering voor 1A op dinsdag van 13.00u tot 15.35 u

Voor de leerlingen van de andere leerjaren:
Voormiddag: van 8.35u tot 12.10u (woensdag tot 12.00u)
Namiddag: van 13.00u tot 15.30u : tweede jaren (do. en vr.) of tot 16.25u : tweede jaren (ma. en di.) en al de hogere jaren

Hoe kan ik contact opnemen met de school?

Directiesecretariaat: Tel. 09 210 45 40

Directiesecretariaat:  mevr. Marleen De Moor en mevr. Els Quet

Leerlingensecretariaat: Tel. 09 210 45 43
Indien uw zoon/dochter ziek is, meldt u dit ’s morgens voor het begin van de school (vanaf 8.00u)(zie ook schoolreglement i.v.m. het wettigen van afwezigheden). De leerlingbegeleiders staan ter beschikking voor zaken van administratieve aard, zoals het invullen van formulieren. Hun deur staat ook steeds open voor leerlingen met sociale, emotionele en/of andere problemen.

Andere communicatiemiddelen:

Om op de hoogte te blijven van de schoolse activiteiten is de agenda het ideale communicatiemiddel. We gebruiken een digitale agenda op Smartschool. Daarin geven de leerkrachten het lesonderwerp en de te maken toetsen en taken in. De leerlingen zelf houden een planningsagenda bij, waarin ze hun te maken taken en toetsen noteren. Korte berichten worden via stickers meegegeven. Leraren of tutoren kunnen nota’s inschrijven om je ouders op de hoogte te houden van je leervorderingen, attitudes, gedrag,…. Je ouders kunnen op hun beurt onze school bevragen via de planningsagenda of berichten nalaten voor de leerkracht of het leerlingensecretariaat.

Viermaal per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport over het dagelijks werk. Tweemaal- (driemaal voor de leerlingen van de 1ste graad A-stroom) per schooljaar krijgen alle leerlingen een rapport met de resultaten van de eindproeven. De leerlingen van de eerste graad B-stroom worden permanent geëvalueerd en krijgen viermaal per schooljaar een rapport. Ook op de ouderavonden informeren we u over de studieresultaten, het gedrag en de attitude van uw zoon of dochter. Deze worden viermaal per schooljaar georganiseerd.

Voor de ouders van de nieuwe leerlingen houden we een onthaalavond op vrijdag 06 september 2019.

Een krachtig medium voor zowel leerlingen als ouders is Smartschool, een digitaal leerplatform. Ouders kunnen via een co-account er te allen tijde informatie ophalen. Via de digitale leeromgeving kan:

 • met leerkrachten vakgebonden informatie, bestanden, enz. uitgewisseld worden;
 • algemene info betreffende de werking van de school door leerlingen en ouders geraadpleegd worden (ook alle briefwisseling naar huis toe, examenroosters, …);
 • de evaluatiecijfers door leerlingen en ouders ingekeken worden (in het puntenboekje op Skore);
 • berichten van leerkrachten door leerlingen en ouders geraadpleegd en beantwoord worden;
 • door leerlingen in ‘Mijn documenten’-map hun eigen documenten opgeslaan worden;
 • de digitale schoolagenda geraadpleegd worden; - ingetekend worden voor het oudercontact.

We houden eraan een open communicatiebeleid te voeren. Laat kleine ergernissen niet uitgroeien tot grote frustraties. Geef ons een seintje als er zaken onduidelijk zijn.